sollia

Oppfølging etter behandling

Her kan du lese mer om vårt oppfølgingstilbud til elever som har fullført behandlingen, og hvorfor oppfølging er så viktig.

Når elever har gjennomført døgnbehandlinga og flytter ut, vil de fortsatt bli fulgt opp av kollektivet. Tilbudet inneholder i hovedsak ukentlig kontakt, gruppesamlinger og individuelt tilrettelagt opplegg knytta til skole eller jobb, og til sosialt liv og nettverk.

Oppfølging innebærer også støtte og veiledning i å bo alene.

Det blir arrangert faglige helgesamlinger seks ganger i året. Her kombinerer vi søkelys på sosial fungering og rusmestring, med sosialt samvær. Det er også tid til å utveksle erfaringer og få påfyll.

Du kan lese mer om hvorfor oppfølging er viktig under bildet.


”Tilbudet man får om oppfølging etter at behandlingen er ferdig og man står på egne bein, er helt kritisk.”


Frank Arne (32)

Hvorfor er oppfølging viktig?

Solliakollektivet har i mange år hatt et etablert oppfølgingstilbud der ansatte fra kollektivet følger opp eleven som har fullført heldøgnsbehandlingen.

Vi har erfart at fasen etter avslutta døgnbehandling er svært sårbar for mange elever, og at oppfølging er nødvendig for å lykkes med behandlinga.

I behandlingsforløpet som går over lang tid, legger vi vekt på bedring av psykisk og fysisk helse, opptrening av sosiale og yrkesmessige ferdigheter, og endringer i holdninger og atferd.

Grunnlaget for et vellykka endringsarbeid er tette relasjoner mellom ansatte og elever. Det gir et godt utgangspunkt for å følge opp eleven også etter fullført døgnopphold.

Våre oppfølgingsundersøkelser (utført og publisert av Halvor Fauske m.flere ved Høyskolen i Lillehammer 2004 & 2011), viser at alle som hadde blitt fulgt opp av kollektivet etter heldøgnsbehandlinga, var rusfrie på tidspunktet for undersøkelsen.

Du kan lese mer om oppfølgingsundersøkelsen, og andre resultater Solliakollektivet har, på vår Ressursside.