sollia

Fellesskap som metode

Fellesskap som metode innebærer at mange av de ansatte bor på kollektivet og deler både arbeid og fritid med elevene. Hos oss er det sosiale fellesskapet utgangspunktet for terapi, endring og utvikling.

Å vise omsorg for andre, ta ansvar i arbeid og for egen atferd, og utvikle demokratiske holdninger, er verdier som læres best i samhandling med andre.

Det å leve og arbeide i fellesskap med andre elever og ansatte, å bli sett og tatt på alvor, og å få og gi tilbakemeldinger, skaper trygghet og gir elevene en større forståelse av hvem de er.

På Solliakollektivet lever vi omtrent som i en storfamilie. For mange betyr et opphold her å få et nytt hjem der man føler samhold, tilhørighet og trygghet. Derfor ønsker vi å skape hygge og trivsel under høytider som jul, påske og 17.mai for alle som bor på kollektivet.

Verktøy

Hos oss er fellesskap som metode selve rammen for terapi, endring og selvutvikling. Verktøyene vi bruker i fellesskapet er blant andre disse:

 • arbeid & skole
 • fritidsaktiviteter i nærmiljøet
 • temakvelder & jente- og guttekvelder
 • felles hytteturer/ seminarer for faglig påfyll og sosialt samvær med alle i kollektivet

Teksten fortsetter under bildet.

Endring og ansvar

Det å bli rusfri handler i stor grad om endringer i tanker og handlinger. Det krever stor innsats og viljestyrke av eleven. Fellesskapet jobber aktivt med å bistå og støtte eleven i endringsprosessen, og vi gir dem verktøy til selv å være aktive i en slik prosess.

I Solliakollektivet er vi opptatte av likeverd og demokrati, at alle tar ansvar i arbeid og for at fellesskapet skal fungere optimalt. Kollektivet står naturligvis for struktur og innhold, men det er opp til eleven selv å bruke de mulighetene som finnes.

Alt vi gjør er basert på et positivt menneskesyn; at alle er like verdifulle uansett bakgrunn, livssyn, kjønn, seksuell legning og etnisk opprinnelse. Vi tror på at den enkelte er ansvarlig for sine handlinger og har ressurser til endring.

Med dette grunnsynet kan vi hjelpe den enkelte til å:

 • utvikle seg som menneske 
 • bli i stand til å ta riktige valg
 • lære seg å leve videre med historien sin
 • mestre å møte samfunnet som rusfri

Etter hvert som elevene begynner å stole på at de har ressursene de trenger for å mestre et rusfritt liv, øker sjansene for at de tar ansvar for seg selv og egne handlinger.

”Alt blir lagt merke til når du er i behandling, og du blir speilet godt og konfrontert med det meste. Det gjør deg tryggere på deg selv og de rundt deg, og utvikler deg som menneske.”

Frank Arne (32)

"Det gir en trygghet å vite at alle er til behandling på Sollia under samme vilkår, og med samme mål om et godt liv i rusfrihet. Hele poenget er å bli rusfri og lære seg hva som skal til for å fortsette å være det."

Tommy (30)

Rusfrihet

Å skape seg et godt liv i rusfrihet handler ikke bare om å slutte med rus. Like viktig er det å bli styrket til å møte en rusfri hverdag. Vår erfaring er at det krever et positivt rettet tanke- og handlingsarbeid, – noe vi jobber mye med i fellesskapet.

Alle rusavhengige har iboende ressurser og vilje til endring, og kan med rett hjelp til rett tid nå målet om et godt liv uten skadelig bruk av rusmidler.

På mange måter handler det å bli rusfri om å skape seg en ny identitet, noe som for de fleste er en langvarig og delvis smertefull prosess. Likefullt er det å utvikle seg som menneske og finne nye meninger med livet, en givende reise for dem som åpner opp og erkjenner mulighetene sine.


”Det er veldig bra at det hersker en nulltoleranse i kollektivet ovenfor rus. Med så tydelige krav til rusfrihet, blir man ansvarliggjort ovenfor dumme valg, og tar stedet og sjansen mer på alvor. Grensene alle må følge er klare. Det gjør at alle er trygge på hvor de har hverandre.”

Mailén (29)

Helhet og tilrettelegging

I Solliakollektivet er vi opptatt av hele eleven - både av livserfaringer og rushistorie, helse, nettverk, bolig og økonomi.

Med utgangspunkt i elevens situasjon og behov, tilrettelegger vi for hver enkelt, og støtter den enkelte i sin utvikling av sosiale, praktiske og teoretiske ferdigheter.

I tillegg til å se på hva som ligger bak hver enkeltes rusavhengighet, er vi opptatte av å framheve hvert menneske med sine ressurser og sin vilje til endring.

For at elevene skal oppnå målene sine om å mestre livet som rusfri, inkludert et rusfritt samspill med andre, jobber vi aktivt for å styrke elevens sosiale ferdigheter. Det er viktig at elever etablerer nye sosiale nettverk, og vi tilbyr verktøy for at de er aktive i en slik prosess selv.

I den forbindelse er vi ofte innom temaer som:

 • ærlighet og åpenhet
 • selvfølelse
 • positive vs. negative tanker
 • konstruktiv kommunikasjon
 • grensesetting
 • økonomistyring m.m.

Vi legger vekt på at elevene – sammen med sin behandlingsansvarlige – setter seg mål når det gjelder sosial trening, gode relasjoner, økonomistyring og jobb. Slike mål (og flere) er ofte del av den enkeltes individuelle plan, og blir fulgt opp av behandlingsansvarlig.

Vår erfaring er at elever som hele tiden jobber mot de kortsiktige målene sine, legger et mer solid grunnlag for å nå langsiktige mål.

-Trond Einar (52)

Resultater

Behandlingsmetoden i Solliakollektivet viser meget gode resultater, noe blant annet Etterundersøkelsen (2004 og 2011), og Pasienterfaringsundersøkelsen (2014) bekrefter.

Du kan lese mer om resultatene våre på Ressurssiden.