sollia-kollektivet

Inntak/ Forvern

Fastlege

Henvisning

Vurdering

Tilbud/ Forvern

Søknad/henvisning om behandling må gå gjennom hjelpeapparatet slik at pasienten blir vurdert og får rettigheter til en behandlingsplass.

Søknadsprosessen inn til Sollia foregår slik:

Pasienten tar kontakt med fastlege, ruskonsulent på det lokale NAV-kontoret eller DPS som kan sende henvisning om TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling).

Henvisningen sendes til DPS eller en annen vurderingsinstans under lokalt sykehus til rettighetsvurdering. Dersom pasienten får pasientrettigheter, sender de henvisningen til oss.

Sollia vurderer henvisningen og gir tilbakemelding på når vi kan tilby behandlingsplass. I mange tilfeller kan Sollia ikke tilby plass innenfor behandlingsfristen. Pasienten må da velge å stå på venteliste utover sin frist eller be om at søknaden sendes et behandlingssted som kan imøtekomme fristen.

I forkant av inntak gjennomføres forvernsamtaler og kartlegging for å forberede pasienten til behandling.